Saksankieliset luokatSaksankielinen opetus

 • Tammelan koulussa ovat vuosiluokat 1-6
 • Opetuskielemme ovat saksa ja suomi opetussuunnitelmassa määriteltyjen osuuksien mukaisesti
 • Noudatamme opetuksessa Tammelan koulun opetussuunnitelman tavoitteita
 • Oppilaiden A1 -kieli on saksa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja A2 -kieli englanti neljänneltä luokalta alkaen
 • Saksankielistä päivähoitoa ja esikouluopetusta tarjoaa Kalevan päiväkoti. Esiopetus järjestetään Tammelan koulun tiloissa.
 • Saksankielisen opetuksen koulupolku johtaa 7. luokalle mentäessä Sammon kouluun.

 

Oppilaiden valinta saksankielisille luokille

 • Oppilaalla tulee olla perustaidot saksan kielessä (puheen tuottaminen ja puhutun kielen ymmärtäminen) saksankieliseen opetukseen pyrkiessään.
 • Tammelan koulun saksankieliselle ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Tampereen yleisen kouluunilmoittautumisen yhteydessä. Vieraspaikkakuntalaiset hakijat voivat tiedustella hakumenettelyä koululta.
 • Tammelan koulun saksankieliseen opetukseen ilmoittautuneet lapset kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka pidetään  helmikuussa.
 • Soveltuvuuskokeiden tuloksista tiedotetaan huoltajille helmikuun aikana.
 • Uusille koulutulokkaille pidetään kouluuntutustumispäivä huhtikuun aikana.
 • Muille vuosiluokille voi ilmoittautua kouluvuoden aikana suoraan rehtorille. Oppilaan suomen ja saksan kielen taidot sekä valmiudet muissa oppiaineissa arvioidaan ja tämän perusteella päätetään saksankieliseen opetukseen ottamisesta. Jos oppilas muutta ulkomailta, oppilas otetaan pääsääntöisesti omaa ikäänsä vastaavaan vuosiluokkaan.


Opetuksen tavoitteet saksankielisillä luokilla

 • Tavoitteenamme ovat Tammelan koulun opetussuunnitelman mukaiset tiedolliset ja taidolliset tavoitteet.
 • Oppisisältöihin liittyvien käsitteiden hallitseminen sekä suomeksi että saksaksi. Oppilailla on oltava peruskoulun päättövaiheessa hyvät taidot myös suomen kielessä peruskoulun jälkeisiä opintoja ajatellen.
 • Vahva saksan kielen taito; lapsi osaa ja haluaa käyttää kieltä kaikilla sen osa-alueilla (ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen)
 • Vieraan kielen oppimisen perustana on oppilaiden innostunut ja mutkaton suhtautuminen vieraaseen kieleen.
 • Kielen oppiminen tapahtuu luonnollisella tavalla päivittäisissä rutiineissa ja oppimistilanteissa, konkreettisesti ja havainnollisesti.
 • Oppilaat perehtyvät saksankielisen alueen kulttuuriin ja tapoihin kielen oppimisen yhteydessä.


Opetuksen perusperiaatteita

 • Oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan rinnakkain sekä suomeksi että saksaksi.
 • Oppilaalla tulee olla myös riittävä suomen kielen taito jo ensimmäiselle luokalle tullessaan, sillä osa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä.
 • Saksankielisen opetuksen määrä on runsaimmillaan alkuopetuksessa. Suomenkielisen opetuksen määrä lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä. Näin halutaan varmistaa oppiaineksen ja käsitteistön hallinta myös äidinkielellä.
 • Saksankielisen opetuksen osuus eri oppiaineissa on määritelty Tammelan koulun opetussuunnitelmassa.
 • Saksan kielen oppimista tukee ensimmäiseltä luokalta alkava saksan kielen opetus (A1 -kieli, 3h/viikko) sekä runsas saksankielisen opetuksen määrä.
 • Saksankielisen opetuksen tunneilla opettaja puhuu ainoastaan saksaa, oppilaat voivat käyttää tarvittaessa myös suomen kieltä. Oppimateriaali voi olla saksaksi, suomeksi tai molemmilla kielillä.
 • Kieli opitaan luonnollisissa yhteyksissään rutiinien ja opetuksen teemojen kautta.
 • Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä.


Hyvä tietää

 • Tammelan koulun saksankielinen opetus tarjoaa lapselle mahdollisuuden saavuttaa laaja saksan kielen taito peruskoulun normalin oppimäärän yhteydessä. Kielen oppiminen on lapselle ja perheelle rikkaus ja valttikortti esimerkiksi tulevaa työelämää ajatellen.
 • Vieraskielinen opetus tarjoaa luontevan tavan oppia kansainvälisyyttä ja muiden maiden kultuuria pienestä lapsesta lähtien.
 • Opetus vaatii oppilaalta hyvää kouluvalmiutta: Oppilaan tulee kyetä keskittyneesti kuuntelemaan ja seuraamaan vieraskielistä opetusta ja hänen tulee kyetä osallistumaan siihen aktiivisesti.
 • Kodin tuki on tärkeä oppilaan koulumenetyksen kannalta.
 • Oppilaiden viikkotuntimäärä on suurempi jo alkuopetuksesta lähtien.
 • Suurempi viikkotuntimäärä ja oppiminen kahdella kielellä lisäävät kotitehtävien määrää.


Verkostomme

 • Olemme mukana PISA -kouluverkostossa
 • CLIL -network
 • Toimintaamme tukee Saksankielisen kasvatuksen tuki –Verein für deutschsprachige Erziehung ry.


Tiedustelut
 
apulaisrehtori Matti Annala, puh. 050-4648462

Saksankielisten luokkien opettajat Kirsi Lehtonen, Marja Rantanen, Mervi Uitti ja
Annika Takala.